Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

 • Prowadzenie księgowości w formie KPiR, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • Przygotowanie planów amortyzacyjnych
 • Wystawianie faktur sprzedażowych
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczenia roczne podatku PIT, CIT
 • Konsultacje i analizy

USŁUGI KADROWE

 • Przygotowywanie umów o pracę i cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Miesięczne rozliczenia ZUS
 • Rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń (PIT)
 • Prowadzenie akt osobowych i innych spraw pracowniczych

USŁUGI POZOSTAŁE

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Rozliczanie dotacji samorządowych i unijnych
 • Współpraca z biegłym rewidentem w zakresie kontroli i stosowania zasad rachunkowości